Nasze biogazownie

Biogazownie

Biowatt to niezawodny partner w zakresie budowy biogazowni rolniczych, przemysłowych, wysypiskowych, na oczyszczalniach ścieków i biometanowni.

Oferujemy Państwu potwierdzony wieloma realizacjami know-how w przemyśle biogazowym, elastyczne technologie i niezawodne działanie gotowego systemu. Współpraca z Biowatt przy projektowaniu i budowie biogazowni gwarantuje Państwu solidne urządzenia, niezawodne systemy i innowacyjne rozwiązania techniczne oraz doradztwo i opiekę.

Dzięki ciągłemu ulepszaniu procesów technicznych, stosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych oraz stałej optymalizacji poszczególnych komponentów nasze biogazownie są innowacyjne i niezawodne, a przy tym charakteryzują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.

Biogazownie rolnicze

Biowatt posiada sprawdzoną technologię produkcji biogazu z odpadów zwierzęcych pochodzących z gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją trzody chlewnej, bydła i drobiu.
Nasza technologia umożliwia utylizację szerokiego strumienia odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy świńskiej, bydlęcej, pomiotu kurzego oraz kiszonek roślin energetycznych z upraw celowych.

Poza produkcją energii elektrycznej i ciepła produktem biogazowni jest wysokowartościowy nawóz organiczny do nawożenia pól.

W ofercie posiadamy modułowe rozwiązania o mocy: 250 kW, 500 kW, 1 MW, 2 MW

Zalety:

 • wysoki uzysk biogazu
 • łatwość obsługi
 • bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji

Biogazownie przemysłowe

Biowatt posiada wydajną technologię produkcji biogazu z wszelkich odpadów organicznych pochodzących z zakładów przemysłu rolno-spożywczego.
Nasza technologia umożliwia wykorzystanie szerokiego strumienia odpadów przemysłowych w formie płynnej i stałej m. in.: wywaru gorzelnianego, wysłodków z cukrowni, odpadów poubojowych, ścieków produkcyjnych i innych pozostałości organicznych z produkcji przemysłowej.

Oferowana technologia każdorazowo dostosowana jest do specyfiki zakładu i jego lokalizacji. W ramach instalacji projektowane są stacje przyjęć i obróbki wstępnej substratów, w tym homogenizacja i higienizacja, umożliwiające utylizację odpadów kategorii K1, K2, K3.

Produktem biogazowni jest energia elektryczna i ciepło generowane w procesie kogeneracji lub biometan oraz wysokowartościowy nawóz organiczny.

W ofercie posiadamy modułowe rozwiązania o mocy: 250 kW, 500 kW, 1 MW, 2 MW

Zalety:

 • wysoki uzysk biogazu
 • pełna automatyzacja procesu produkcyjnego
 • bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji

Biogazownie składowiskowe

Biowatt projektuje i realizuje wysokiej jakości instalacje odgazowania kwater składowania odpadów wraz z energetycznym zagospodarowaniem biogazu w kogeneracyjnych jednostkach wytwórczych energii elektrycznej i ciepła.

Realizowane przez Biowatt instalacje odzysku biogazu ze składowisk odpadów ograniczają niekontrolowaną emisję metanu oraz innych zanieczyszczeń gazowych z istniejących kwater składowiskowych do atmosfery. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów Dz.U. Nr 2013 poz. 523 par. 8:

„1. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego.
2. Gaz składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje dla celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe – spala w pochodni.”

Główne elementy biogazowni składowiskowej Biowatt:

 • system studni odgazowujących (pionowych, poziomych)
 • instalacja zbiorcza biogazu wraz z elementami odwadniającymi
 • instalacja sprężonego powietrza i studnia kondensatu
 • stacja zagospodarowania biogazu: uzdatnianie biogazu, kogenerator, pochodnia
 • stacja transformatorowa i wyprowadzenie energii do sieci

W ofercie posiadamy indywidualne rozwiązania dopasowane do potencjału składowiska o mocy od 200 kW do 1000 kW.

Zalety:

 • wysoka skuteczność odgazowania kwater
 • pełna automatyzacja procesu produkcyjnego
 • bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji

Biogazownie na oczyszczalniach ścieków

Biowatt projektuje i buduje instalacje odzysku biogazu ze ścieków komunalnych na oczyszczalniach.

W ramach realizowanych prac budujemy nowoczesne obiekty magazynowania, uzdatniania i spalania biogazu w zespołach kogeneracyjnych w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Do naszych zadań należy również projektowanie i budowa przyłączy energetycznych z wyprowadzeniem mocy do sieci lub na potrzeby własne oczyszczalni.

Podążając za trendami w gospodarce odpadami miast i gmin oraz regulacjami prawnymi UE, możemy zaprojektować i wdrożyć na oczyszczalniach ścieków instalacje kofermentacji stałych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki, wraz ze ściekami komunalnymi.

W ofercie posiadamy indywidualne rozwiązania technologiczne dopasowane do możliwości konkretnej oczyszczalni oraz potrzeb gospodarki odpadami miast i gmin.

Zalety:

 • wysoki uzysk biogazu
 • technologia dopasowana do struktury strumienia odpadów komunalnych
 • pełna automatyzacja procesu produkcyjnego
 • bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji

Biometanownie

Biowatt oferuje sprawdzone technologie uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego zgodnie z wymogami Polskich Sieci Gazowych. Współpracujemy z wiarygodnymi i sprawdzonymi partnerami technologicznymi. Oferujemy najwyższej jakości urządzenia techniczne zapewniające długotrwałą i niezawodną pracę oraz korzystny stosunek jakości do ceny dopasowany do realiów polskiego rynku.

W kooperacji z dostawcami technologii oferujemy pełen zakres dostępnych na rynku technologii uzdatniania biogazu dostosowując technologię do warunków przyłączenia w szczególności wymaganego ciśnienia zatłaczania biogazu do lokalnej sieci gazowej. Oferujemy technologie separacji membranowej, adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) oraz absorpcji w cieczy (scrubbing process).

Oferowane przez Biowatt, we współpracy z zagranicznymi partnerami, biometanownie gwarantują spełnienie wymaganych polskimi przepisami i normami parametrów jakościowych biometanu wtłaczanego do sieci.  

Dzięki dobrym relacjom z dostawcami technologii biometanu możemy zaoferować naszym Klientom:

 • dobre ceny 
 • szybkie terminy dostaw i realizacji dzięki modułowej konstrukcji
 • serwis z możliwością pełnego nadzoru 24/7
 • wysoka wydajność uzyskiwania metanu, możliwe stężenie powyżej 99% CH4
 • niskie koszty eksploatacji: projekt technologicznie dopasowany do konkretnej lokalizacji
 • odzysk ciepła generowanego w instalacji może zostać użyty w procesie produkcji biogazu lub wykorzystany na inne cele
 • opcjonalny odzysk CO, lub produkcja paliwa do napędu pojazdów CNG

W ofercie posiadamy biometanownie w zakresie wydajności od 500 m³ biometanu/h.

Szukasz wykonawcy biogazowni?

Skontaktuj się z nami, na pewno pomożemy!

Przewiń do góry